26 MART 2020 TARİHİNDE YÜRÜLÜĞE GİREN 7226 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ

27 Mart 2020

 • Esnaf Ahilik Sandığı Ödemeleri başlangıcı 01.01.2021 tarihine ertelenmiştir.
 • Yabancıların bireysel emeklilik katkı payları ödemelerinin yabancı para cinsi ile yapılması sağlandı.
 • Dernekler Kanunda Mülki idare amirliğine yapılacak bildirimler merkezinin olduğu dernekler birimine bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Yine üyeliğe giren ve çıkan üyelerin bilgilerini 45 gün içerisinde dernekler birimine bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen dernek yöneticilerine beş yüz TL idari para cezası düzenlenecektir.
 • Tüm derneklere 26 Eylül 2020 tarihine kadar üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirirler. Aksi halde yine beş yüz TL idari para cezası verilecektir.
 • İşverenlere 2020 yılına ilişkin olarak prim desteği getirilmiştir. 2019 yılı aynı ayında (o ayda bildirge yoksa bir sonraki ayda, 2019 öncesi işyeri olmakla beraber 2019 da hiç bildirge yoksa işyeri 2020 de açılmış gibi değerlendirilir) günlük kazancı 128 TL ve altında olan gün sayısının eğer İşyeri 2020 yılında açılmışsa tüm prim gün sayısının toplamı ile 2,5 TL çarpılarak bulunacak tutar kadar prim o ay ki bildirgede ödemesi gereken prim tutarını geçmemek üzere eksik ödenecektir.  Ancak prim ve diğer borçları olmamak, bildirgeleri gününde ödemek, 2020 yılında sigortasız işçi çalıştırmamak zorunludur. Yine 2019 Ocak ile Kasım ayları arasındaki en düşük sigortalı olduğu dönemden daha az sigortalı bildirmesi halinde destekten faydalanamaz. ( 5510 S.K. Geçici Madde 80 )
 • İmar Kanununda yapılan ihlallere verilecek idari para cezalarında kaçak yapı alanı ile arsa veya arazinin emlak vergisine değerine esas birim m2 ile çarpılan tutarı kadar ilave ceza getirildi. Tebliğ edilecek cezanın ödeme süresi 30 gün olup bu süre içinde aykırılık giderilmesi halinde bu ceza tahsil edilmeyecek.
 • Yeni koronavirüs Covid-19 nedeniyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği talep edilmesi halinde işten çıkartılmamak kaydı ile son 120 gün sigortalılık 60 güne, son 3 yılda 600 gün sigortalı olma şartı da 450 gün olarak değiştirilmiştir. Bu şartları sağlamayanlar ise bir önceki işsizlik ödeneği almışsa kalan tutarı kadar kısa çalışma ödeneğinden faydalanacaktır.
 • Turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasındaki kira, hasılat payı, irtifak bedeli, ecrimisil  v.b. ödemeler altı ay ertelenecek ve zam veya faiz uygulanmayacaktır.
 • Zorunlu nedenlerle veya çeşitli sebeplerden dolayı işin durması, iş yerinin tatil edilmesi veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı sürelerin daha sonra çalışılarak telafi edilmesi İş hukukuna göre telafi çalışması olarak tanımlanmıştır. Telafi çalışması 2 ay yerine 4 aya çıkarılmıştır. İşveren en geç 4 ay içinde çalışılmayan günleri telafi edebilecektir. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.
 • Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan; "kısmi süreli çalışanlar", "puantaj usulü çalışanlar" ve ev hizmetlerinde çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırıldı. Ev hizmetlerinde çalışanların eksik günleri için sigortalının bakmakla yükümlüsü olduğunu düzenleyen hüküm işlevsiz olacağı için de kaldırıldı.
 • Emeklilere yapılacak asgari ödeme 1.000 TL’den 1.500 TL’ye artırılmıştır.
 • Kredi kullananlardan anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup ödeyemeyenler ile karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları olanlar 31.12.2020 tarihine kadar borçlarını ödeme veya yapılandırmaları halinde finansal kuruluşlardaki olumsuz risk ve sicilleri dikkate alınmaz.
 • Karşılıksız çek düzenleme suçundan  24/3/2020 tarihine kadar mahkûm olanların cezaları durdurulur. Ancak borçlu üç ay içinde 1/10’ununu alacaklıya ödemek zorundadır. Kalanını 3 aydan sonra 2 ay ara ile 15 taksitte ödemesi halinde mahkumiyeti geriye dönük kalkar. Eğer borçlu 3 ay içindeki tutarı veya birden fazla taksiti ödemediği takdirde alacaklı şikayeti üzerine ceza kaldığı yerden infaz edilir.
 • Sendikaların dayanışma yardım fonuna ayırdıkları nakit mevcut sınırı % 25 yerine % 35 değiştirilmiştir.
 • Konaklama Vergisinin yürürlük tarihi 01.04.2020 yerine 01.01.2021 olarak değiştirilmiştir.
 • Covid-19 salgını nedeniyle yargıda bazı düzenlemelere gidilmiştir. Buna göre; Dava ve icra takibi işlemleri 13.03.2020 tarihinden ve icra takip süreleri 23.03.2020 tarihinden  itibaren 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.  Durdurulan süreler 01 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yeniden başlar ancak kalan süre 15 günden az olamaz. İşlem ve sürelerin durdurulması kapsamında olmayan haller mevcuttur.
 • İş yeri kira bedelinin  1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek kısmının ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.

                                                         RIZA SÖNMEZ

                                                            Mali Müşavir

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi